നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KGMCTA IS ALL SET TO LAUNCH AGITATION FOR NEGLECTING THE BUDGET 1

    Kerala Budget 2021 | 'ബജറ്റിൽ അവഗണന'; മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്

    സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ 2016 മുതലുള്ള അലവൻസ് പരിഷ്ക്കരണത്തോട് കൂടെയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശികയും പുതുക്കിയ ശമ്പളവും നൽകിയിട്ടില്ല.

    )}