നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KOCHI THANTHONI THURUTH PEOPLES PROTEST FOR BRIDGE GG TV

    മറുകരയെത്താൻ പാലമില്ല; വഞ്ചിപ്പാലമുണ്ടാക്കി കൊച്ചിയിലെ താന്തോന്നിത്തുരുത്തുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

    തുരുത്തിനെ മറുകരയുമായി ബന്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന പാലമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്.

    )}