നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MATSYAFED TO START 65 MODERN FISH STALLS IN EAST OF KOLLAM DISTRICT TV VVV

    പടിഞ്ഞാറ്റെ മീൻ കിഴക്കോട്ട്; മത്സ്യഫെഡ് വക 65 ഫിഷ് സ്റ്റാളുകൾ വരുന്നു

    പുനലൂർ, കുളത്തുപ്പുഴ, ആര്യങ്കാവ് മേഖലകളിലേക്ക് പെടയ്ക്കുന്ന മീൻ എത്തിക്കാനാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്. (റിപ്പോർട്ട്- വി വി വിനോദ്

    )}