നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MEDICAL AND PARAMEDICAL STAFF IN KANNUR MEDICAL COLLEGE COMPLETE 14 DAYS IN COVID CARE TV MNB

    പരിചരണം പൂർത്തിയാക്കി; 14 ദിവസത്തെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ദൗത്യസംഘം ഇനി നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക്

    ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് എല്ലാവരും

    )}