നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MEMU TRAINS WILL START SERVICE FROM TODAY

    ഇന്നു മുതൽ മെമു സർവീസ്: ജനറൽ, സീസൺ ടിക്കറ്റുകൾ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന‌ിൽ നിന്നെടുക്കാം

    ലോക്ഡൗൺ മൂലം ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തി വച്ച ദിവസത്തിനു ശേഷം സീസൺ ടിക്കറ്റിൽ എത്ര ദിവസം വലിഡിറ്റി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നോ, മാർച്ച് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കി അത്രയും ദിവസം പുതിയ സീസൺ ടിക്കറ്റിൽ വലിഡിറ്റിയായി അനുവദിക്കും.

    )}