നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MINISTER THOMAS ISAAC LAID THE FOUNDATION STONE FOR THE NEW SCHOOL BUILDING MM TV

    മന്ത്രി വാക്ക് പാലിച്ചു, സ്നേഹയുടെ സ്കൂളിന് തറക്കല്ലിട്ടു

    ഏഴു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിയ്ക്കുന്ന സ്ക്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രിയുടെ സ്നേഹസമ്മാനം