നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » NO DELHI BOUND TRAINS FOR THREE DAYS FROM KERALA

    ഡൽഹിയിലേക്ക് മൂന്നു ദിവസം ട്രെയിനില്ല; മുപ്പതിനായിരത്തോളം യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കും

    നാലുമാസം മുൻപു വരെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സാധാരണക്കാർക്കു യാത്ര ദുരിതമാകും.

    )}