നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ONE WAY RULE VIOLATION KILLS 115 PEOPLE IN KERALA LAST YEAR

    വൺ വേ ലംഘനം; ഒരുവർഷത്തിനിടെ വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 115 ജീവനുകൾ

    കൂടുതൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പലരും എളുപ്പത്തിനുവേണ്ടി വൺ വേ റോഡുകളിൽ തെറ്റായ ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

    )}