നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » kerala » PALA MUNCIPALITY TO ESTABLISH COMPLETE STATUE OF K M MANI

  പാലാക്കാർക്ക് ഇനിയും മാണിസാറിനെ കാണാം; ആദരമായി പൂർണകായ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ നഗരസഭ

  പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം കെ.എം. മാണിയുടെ ഛായാചിത്രം കൗൺസിൽ ഹാളിലും ടൗൺഹാളിലും സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

  • News18
  • |
  )}