നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » PETROL PUMPS TO OPEN IN KERALA JAILS TV VVA

    ജയിലുകളിൽ ഇനി പെട്രോൾ പമ്പും; ഒപ്പം ചപ്പാത്തി കൗണ്ടറുകളും

    ഓരോ പമ്പിലും 15 വീതം ജയിൽ അന്തേവാസികളെ നിയോഗിക്കും... റിപ്പോർട്ട്- വി.വി വിനോദ്