നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » READ THESE BOOKS AND GET PRIZES AT BOOK FESTIVAL

    ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ

    ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ച് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ചോദ്യാത്തര പരിപാടിയിലൂടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തുക. ചോദ്യോത്തര പരിപാടിയുടെ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

    )}