നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ROCK FELL OVER HITACHI TWO PEOPLE DIED TV VVV

    നൂറടിയിലേറെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പാറക്കൂട്ടം ഹിറ്റാച്ചിക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണു; രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

    നിയമ വിധേയമായതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഖനനം നടത്തിയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    )}