നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » SABARIMALA SHINES WITH KARTHIKA LIGHT

    കർപ്പൂരദീപങ്ങൾ നിറഞ്ഞു; ശബരിമലയിൽ തൃക്കാർത്തിക നാളിൽ ദീപ പ്രപഞ്ചം

    ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലുള്ള വിളക്കുകളിൽ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ദീപം തെളിച്ചതോടെയാണ് ശബരിമലയിൽ തൃക്കാർത്തിക ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായത്.

    )}