നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION OPEN STALL FOR COLLECTING BANNED PLASTIC PRODUCTS TV SSS

    ആശങ്ക വേണ്ട, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ കൈമാറി തുണി സഞ്ചികൾ വാങ്ങാം 

    തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് ഇതിനായി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. (റിപ്പോർട്ട് എസ് എസ് ശരണ്‍)

    )}