നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » THREE DAYS FOR PLASTIC BAN IN KERALA

    പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം; നിരോധനം ഈ 11 ഇനത്തിന്

    ആദ്യ നിയമലംഘനങ്ങൾ‌ക്ക് 10,000 രൂപയും, രണ്ടാമത് ആവർത്തിച്ചാൽ 25,000 രൂപയും, തുടർന്നുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപയുമാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്.

    )}