നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TRAINS CANCELED JANASATHABDHI DIVERTED

    ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി; ജനശതാബ്ദി വഴിതിരിച്ചു വിടും

    ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള നാല് മെമു ട്രെയിനുകൾ 11 മുതൽ 14 വരെ പൂർണമായും റദ്ദാക്കി.

    )}