നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » VYTTILA OVERBRIDGE CONSTRUCTION HAS RESUMED TV VVG

    വൈറ്റില മേൽപ്പാലനിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു; സാമൂഹ്യ അകലവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയാണ് നിർമ്മാണം

    സാമൂഹ്യ അകലവും  സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

    )}