നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » YOUNG FARMER FROM ALAPPUZHA SUCCESFULLY CULTIVATES BASMATI RICE ON AN EXPERIMENTAL BASIS 1 NAV TV

    ബസുമതി റൈസ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ യുവകർഷകൻ

    കൃഷി ചെയ്യേണ്ട രീതിയും പരിപാലനവും എങ്ങനെയെന്ന് യുവകർഷകനായ സുജിത് സ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നു -

    )}