നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » BAIKHO FESTIVAL OF ASSAM TRIBAL

  മഴയ്ക്കും നല്ല വിളവെടുപ്പിനുമായി അസം ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ബൈഖോ ഉത്സവം; കാണാം മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ

  അസമിലെ റാഭ ഗോത്ര വർഗക്കാരുടെ ആഘോഷമാണ് ബൈഘോ ഉത്സവം. എല്ലാ വർഷവും ഈ ഉത്സവം നടത്താറുണ്ട്

  • News18
  • |
  )}