നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » BELL MUSEUM IN THIRUVANANTHAPURAM TV SSS

    വിസ്മയമായി ബെൽ മ്യൂസിയം; 90 രാജ്യങ്ങളിലെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പേറുന്ന 7000 ഓളം ബെല്ലുകൾ 

    ഗ്രീക്കുകാർ പോർ കുതിരകളെ അണിയിച്ചിരുന്ന മുഴക്കമുള്ള മണികൾ മുതൽ വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മണികൾ വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. (റിപ്പോർട്ട്- എസ് എസ് ശരൺ)

    )}