നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » CHILD BRIGADE READY TO FIGHT BACK PLASTIC MENACE WITH ECO FRIENDLY ALTERNATIVE

    'പ്ലാസ്റ്റിക് വേണ്ടാലോ... ഞങ്ങൾക്ക് പാള മതി'; പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ പാളയുമായി കുട്ടിക്കൂട്ടം റെഡി

    പാലാ അരുണാപുരം ഗവ.എൽപി സ്കൂളിലെ കുട്ടിക്കൂട്ടം നേരത്തെ തന്നെ പ്രകൃതിക്കൊപ്പം നടന്നുതുടങ്ങിയതാണ്....

    )}