നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » CONDOM USE DOUBLES IN MUMBAI BUT STILL BARELY TWO OF EVERY 10 MALES OPT FOR IT

    മുബൈയിൽ കോണ്ടം ഉപയോഗം ഇരട്ടിയായി; പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് പുരുഷൻമാരിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രം

    സർവേ ഫലം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൊത്തം കണക്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണ്ടം ഉപയോഗം 7.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 10 ശതമാനമായും സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണവും ഗുളിക ഉപയോഗവും യഥാക്രമം 50.7 ൽ നിന്ന് 49.1 ആയും 2.4 ശതമാനം 1.8 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    )}