നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » DAUGHTER DEMANDS HER DOWRY TO BE SPENT FOR BUILDING HOSTELS FOR WOMEN

    Dowry | സ്ത്രീധനം തരുമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വേണം; മകളുടെ ആവശ്യം നടത്തിക്കൊടുത്ത് പിതാവ്

    മകൾക്കായി 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് പിതാവ് സ്ത്രീധനത്തുകയായി കരുതിയിരുന്നത്

    )}