നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » FLOATING VEGETABLE MARKET ON DAL LAKE PHOTOS

    ദാൽ തടാകത്തിലെ ഒഴുകുന്ന പച്ചക്കറി ചന്ത; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    ഇതാണ് ദാൽ തടാകത്തിന്റെ ഭംഗി.

    )}