നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » FROM JANUARY 1ST BRIDES IN ASSAM GET RS30000 FROM GOVT FOR MARRIAGE

    ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നവവധുവിന് സർക്കാർ വക 30,000 രൂപ; സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃകയുമായി അസം

    വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്

    )}