നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH COMMON MISCONCEPTIONS AFTER PERFORMING VASECTOMY IN MEN

    പുരുഷ വന്ധ്യംകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെ? ആശങ്കകളും യാഥാർഥ്യവും

    പുരുഷ വന്ധ്യംകരണത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ മിഥ്യാധാരണകൾ നിലനിന്നു പോരുന്നു. യാഥാർഥ്യം എന്ത്?

    )}