നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH COVID 19 CRISIS MORE THAN SIX MONTH QUARANTINE LEADS TO GLOBAL DEPRESSION SAYS EXPERTS

    COVID 19| ലോക്ക് ഡൗൺ ആറ് മാസം നീണ്ടാൽ സംഭവിക്കുന്നത്; വിദഗ്ധർ പറയുന്നു

    നീണ്ട കാലത്തേക്ക് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക നിരാശയും അശാന്തിയും ലോകമെമ്പാടും ഉയർന്നുവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

    )}