നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH COVID 19 HOW MANY TIME WE TOUCH OUR FACE WITH HANDS

    ഒരു മണിക്കൂറിനിടയിൽ നാം എത്ര തവണ മുഖത്ത് തൊടും?

    ഇനി ടിഷ്യൂ ഇല്ലെന്നാണോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട, കൈമുട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ. തുമ്മുമ്പോൾ കൈകൾക്ക് പകരം കൈമുട്ട് ഉപയോഗിക്കാം

    )}