നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH KNOW THE EIGHT MAJOR HEALTH BENEFITS OF MASTURBATION

    സ്വയംഭോഗം ആരോഗ്യത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എട്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

    വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി സ്വയംഭോഗം തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ലഭിക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നറിയാം

    )}