നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH SHOULD EVERYONE USE MASK AND WHAT TO DO WITH THE USED MASKS

    എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണോ ? ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ?

    ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

    )}