നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH WASTE DISPOSAL AT OPEN SPACES IN MEDICAL COLLEGE CAMPUS1 UPDATE TV UMB CV

    തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇത്രയും മാലിന്യമോ? ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് കോർപറേഷൻ

    മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടി തള്ളുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് / ചിത്രങ്ങള്‍: ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ

    )}