നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH WHAT NOT TO USE FOR LUBRICANT WHILE ENGAGING IN SEX

    അറിയുക; ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ലൂബ്രിക്കന്റായി ഉപയോഗിക്കരുതാത്തവ

    ഉമിനീരും ഐസ്ക്രീമും ഉൾപ്പെടെ ചിലർ ലൂബ്രിക്കന്റ്‌ എന്ന നിലയിൽ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏഴു വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചറിയാം

    )}