നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH WORLD POLIO DAY 2021 THE LAST REPORTED CASE OF POLIO IN INDIA WAS IN 2011

    World Polio Day 2021| ഇന്ന് ലോക പോളിയോ ദിനം; ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി പോളിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2011ൽ

    World Polio Day 2021: ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക പോളിയോ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

    )}