നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » IN PHOTOS HOW CLIMATE CHANGE CAUSED SOME OF THE BIGGEST NATURAL DISASTERS IN RECENT TIMES GH

    കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണമായുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കുറച്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണമായി സംഭവിച്ചവയാണ്.

    )}