നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » MAN HAD HIS PENIS STUCK INBETWEEN A DOOR DURING SEXUAL INTERCOURSE

    ശാരീരിക ബന്ധത്തിനിടെ ജനനേന്ദ്രിയം വാതിലിനിടയിൽ കുടുങ്ങി; അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ സംഭവം വൈറൽ

    ഒടുവിൽ വൈദ്യസഹായവുമായി എത്തിയവർക്ക് ഒരു സാഹസ പരീക്ഷണം നടത്തി മാത്രമാണ് ഇയാളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത്

    )}