നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » MAN WHO TIED HIS PENIS WITH RUBBER BANDS SAVED BY DOCTORS

    ജനനേന്ദ്രിയം റബ്ബർബാൻഡുകൾ കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി; അവയവത്തിൽ രക്തയോട്ടം നിലച്ച നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ

    ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണ് സംഭവിച്ച കാര്യം ഡോക്‌ടർമാരോട് വിശദീകരിച്ചത്