നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » NANDI HILLS OPEN TO PUBLIC SEE BREATHTAKING PHOTOS OF THE TOURIST SPOT NEAR BENGALURU IN KARNATAKA

    കര്‍ണാടകയിലെ നന്ദി ഹില്‍സ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു ; കാഴ്ചകളിലൂടെ

    നന്ദി ഹിൽസ് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്ന് നൽകും

    )}