നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » NIRMAL PURJA THE MOUNTAINEER WHO SCALED WORLD S FOURTEEN TALLEST PEAKS IN RECORD TIME

    Nirmal Purja| ഏഴുമാസത്തിനിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള 14 പർവതങ്ങൾ കീഴടക്കിയ നിർമൽ പൂർജയെ അറിയാം

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവതങ്ങളിൽ 14 എണ്ണം റെക്കോർഡ് സമയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നിർമൽ

    )}