നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » REASONS FOR PREMATURE GREYING

    Premature greying | കൗമാരത്തിലേ തലമുടിയിൽ നര കയറിയോ? കാരണം ഇതാവാം

    Reasons for premature greying | അകാലനരയുടെ അഞ്ചു കാരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം