നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » TELANGANA NATIVE ERECTED A STATUE IN MEMORY OF HIS WIFE GH

    Man Installed Wife's Statue | യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിന് മരണമില്ല; ഭാര്യയുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് തെലങ്കാന സ്വദേശി

    തെലങ്കാന സ്വദേശി തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവരോടുള്ള തന്റെ പ്രണയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമായി അവരുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് (റിപ്പോർട്ട്- മേദബയാനി ബാലകൃഷ്ണ)

    )}