നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » THE BOOK OF MINISTER KT JALEEL REVISITING MALABAR REBELLION 1921 TO PUBLISH BY DC BOOKS

    മലബാർകലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന്‍റെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ;'മലബാർകലാപം ഒരു പുനർവായന'

    'പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്'