നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » THE STORY OF KESAVAN NAIR OLDEST MAN IN INDIA TV VVV NEW

    ഒരു നൂറ്റാണ്ട്; പട്ടാഴിയിലെ കേശവൻ നായർ അത് എന്നേ കടന്നു

    119 ൽ നിന്നും 120 ലേക്ക് കടക്കുന്ന കേശവൻ നായരെ കാണാൻ  ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് പട്ടാഴിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. റിപ്പോർട്ട്- വി.വി. വിനോദ്

    )}