നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » VIDYA BALAN WITH HER BAG MAKES A SOCIAL STATEMENT

    മാറ്റി നിർത്തേണ്ടവരല്ല, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവർ; വിദ്യാ ബാലൻ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം പറയുന്നത്

    മനുഷ്യരെ ജാതിയുടെ പേരിൽ പല തട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള നടിയുടെ നിലപാടാണ് പുതിയ ചിത്രം.

    )}