നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMAN CONCEIVES THIRD BABY WHILE BEING PREGNANT WITH TWINS

    ഗർഭിണി വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി! ഉദരത്തിൽ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരവെ മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞു കൂടി

    ആദ്യത്തെ ഇരട്ടകളും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം 10 മുതൽ 11 ദിവസം വരെയാണ്

    )}