നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMAN LANDED IN TROUBLE AFTER PLACING A TATTOO ON UPPER THIGH

    തുടയുടെ മുകളിൽ യുവതി ടാറ്റു പതിപ്പിച്ചു; ഒടുവിൽ വിനയായി പച്ചകുത്തിയ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

    ടാറ്റുവിൽ പതിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ വിനയായി മാറുകയായിരുന്നു

    )}