നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WORLD EGG DAY HEALTH BENEFITS OF PROTEIN RICH EGG 1

    World Egg Day 2020: ഇന്നു ലോക മുട്ടദിനം; പതിവായി മുട്ട കഴിക്കാമോ?

    ദിവസം ഒരു മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് വിവിധ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെയിതാ മുട്ടയെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ചില വസ്തുതകൾ അറിയാം.