നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO GOVERNMENT MAKES DUAL AIRBAGS MANDATORY FOR VEHICLES AA

    കാറുകളിൽ മുന്നിലെ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും എയ‌ർബാ​ഗുകൾ നി‍ർബന്ധം; പുതിയ നിയമം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ

    നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ട് എയർബാഗുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    )}