നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » BANKS IN KERALA TO BE OPENED IN SATURDAYS EXCEPT SECOND FOURTH SATURDAYS

    ബാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ മാറ്റം; രണ്ടും നാലും ഒഴികെയുള്ള ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഇനിഅവധിയില്ല

    ആദ്യ ശനി, മൂന്നാം ശനി, അഞ്ചാം ശനി (ഉണ്ടെങ്കില്‍) എന്നിവ സാധാരണഗതിയില്‍ ബാങ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

    )}