നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » CASH WITHDRAWALS FROM ATMS IF ANY BANK WILL BE FREE FOR THREE MONTHS SAYS FINANCE MINISTER

    COVID 19| എടിഎമ്മിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനു മൂന്നു മാസത്തേക്ക് സർവ്വീസ് ചാർജ് ഈടാക്കില്ല

    COVID 19| ഏത് ബാങ്കിലെ എടിഎമ്മിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും മൂന്നുമാസത്തേക്കാണ് സർവീസ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ