നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » DEADLINE TO LINK PAN WITH AADHAAR EXTENDED BY THREE MONTHS TO DECEMBER 31

    ആധാറും പാൻകാർഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി മൂന്നുമാസം കൂടി നീട്ടി

    ഏഴാം തവണയാണ് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി സർക്കാർ നീട്ടുന്നത്

    )}